Regulaminy

§1 Terminy użyte w regulaminie:

1. Regulamin: określa niniejszy dokument.
2. Serwis: usługa internetowa dostępna w sieci www pod adresem www.rentoria.pl.
3. Właściciel Serwisu: zespół osób zarządzający Serwisem od strony technicznej, funkcjonalnej, prawnej oraz pod względem umieszczanej treści.
4. Baza Danych: miejsce przechowywania danych gromadzonych w Serwisie przez Właściciela Serwisu.
5. Konto: zespół danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Danych.
6. Użytkownik Anonimowy: osoba odwiedzająca Serwis, nie posiadająca Konta.
7. Rejestracja: proces zbierania informacji dotyczących Użytkownika Anonimowego, mający na celu zebrania wszystkich danych wymaganych przez Konto. Proces rejestracji oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika Anonimowego.
8. Użytkownik: osoba odwiedzająca Serwis, która poprawnie przeszła proces rejestracji, tj. posiada Konto.
9. Ogłoszenie: zespół danych publikowany przez Użytkownika w Serwisie, mający na celu przekazanie informacji na posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (temat poszukiwanych lub oferowanych usług/produktów.

§2 Postanowienia ogólne

1.  Rejestracja, publikacja Ogłoszeń, przeglądanie Ogłoszeń w Serwisie są dostępne dla wszystkich Użytkowników i są bezpłatne.
2.  Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego Konta z Serwisu.
3.  Każdy Użytkownik rejestrujący się w Serwisie oświadcza, iż akceptuje Regulamin.
4.  Właściciel Serwisu ma prawo blokować bądź usuwać użytkowników podających dane kontaktowe niezgodnie z podpunktem 2, punktu 3 niniejszego regulaminu.
5.  Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.
6.  W przypadku stwierdzenia przez Administratora Serwisu, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Właściciel Serwisu może usunąć Konto Użytkownika, zablokować je lub poszczególne usługi Serwisu dla Użytkownika.
7.  Serwis nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce
w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.
8.  Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji, również reklam drogą mailową do Użytkowników na podany przez nich podczas Rejestracji adres e-mail.
9.  Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:

•  opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
•  w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Serwisu, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora Serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

§3 Prywatność, rejestracja w serwisie

1. Podstawową czynnością umożliwiającą korzystanie z Serwisu jest proces Rejestracji. Dzięki temu Użytkownik będzie zarejestrowany w Bazie Danych, co będzie umożliwiało odnajdywanie jego Ogłoszeń osobom zainteresowanym. Poprzez zarejestrowanie się w Serwisie, które skutkuje założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza że:

•  Zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu.
•  Wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Ogłoszenia przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Ogłoszeń przez Serwis, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

2. Rejestrując się w serwisie użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach związanych z działaniem serwisu i jego obsługą w celach statystycznych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Wypełniając formularz rejestracji użytkownik jednocześnie oświadcza, że dane, które podał są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane, oraz prawie ich poprawiania żądania usunięcia. … może przekazać dane użytkowników forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników serwisu rentoria.pl. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu rentoria.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie danych w celach marketingowo-reklamowych.

3.  Przeglądanie Ogłoszeń w Serwisie nie wymaga przechodzenia przez proces Rejestracji.
4. Użytkownicy, którzy nie przeszli pomyślnie przez proces Rejestracji nie mają możliwości zobaczenia danych kontaktowych do innych Użytkowników oraz kontaktowania się z nimi za pośrednictwem Serwisu.

§4 Zastrzeżenia, zapewnienia, odpowiedzialność

1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań aby treść Ogłoszeń oraz wszelkich publicznych informacji o Użytkowniku była możliwie prawdziwa oraz zweryfikowana. W tym celu Właściciel Serwisu, zastrzega sobie prawo do sprawdzania i moderacji Ogłoszeń wszelkimi dostępnymi sposobami, (np. telefon, email, serwis www).
2. Nie mniej jednak Właściciel Serwisu nie może ponosić i nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń umieszczonych w Serwisie, a w szczególności za zachowanie osób z którymi Użytkownicy się kontaktują. Właściciel Serwisu nie odpowiada też za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom, jednak podejmie wszelkie możliwe środki aby uwiarygodnić
i zweryfikować Ogłoszenia zamieszczane na łamach serwisu (zgodnie z punktem 1).
3.  Właściciel Serwisu nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
4. Właściciel Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Serwisowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
5. Właściciel Serwisu jako dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za “kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Serwis nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Właściciel Serwisu uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Serwis jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
11. Zabronione jest bez zgody Właściciela Serwisu wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu,
w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Właściciela Serwisu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).
W szczególności Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora Serwisu o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Właściciel Serwisu będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Właściciela Serwisu lub podmiotów trzecich.
13. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody
i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.


§5 Zmiany regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu, bez podawania przyczyn. Informacja o dokonaniu zmian będzie na bieżąco publikowana na łamach Serwisu.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub korzystanie do z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
4.Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§6 Reklamacje

  1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, oraz niejasności dotyczące niniejszego Regulaminu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail.